Regulamin dokonywania zamówień i transakcji w Sklepie Internetowym Gazownik.eu działającym pod adresem: https://gazownik.eu/

 I. Postanowienia Ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień i transakcji w Sklepie Internetowym Gazownik.eu działającym pod adresem: https://gazownik.eu który prowadzony jest przez firmę GAZOWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwaną w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a)    Sprzedawcy – rozumie się przez to podmiot gospodarczy GAZOWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000674462, z siedzibą w: 42-290 Blachownia, ul. Księżycowa 2, NIP: 5732881072 , Regon: 36714485500000.
  b)    Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
  c)    Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy CZĘŚCI ZAMIENNE DO PIECÓW GAZOWYCH, GAZOWNIK, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://gazownik.eu
  d)    Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie. Każdy Towar oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy.
  e)    Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. f)    Kuriera – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, lub Pocztę Polską
  g)    Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
  h)    Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary  złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem sklepu.
  i)     Informacji handlowej – rozumie się przez to każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Dostępność towarów jest aktualizowana w dni powszednie do godziny 10.00.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
  a)    wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych), lub wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
  b)    wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
  c)    zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.
 2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.
 3. Login i hasło mają charakter poufny.
 4. W Zamówieniu Klient może zażądać wystawienia faktury VAT

 

III.    Realizacja Zamówień

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zamówienia Towaru
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  a)    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  b)    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 5. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
  a)    zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą,
  b)    potwierdzenia Zamówienia przez Klienta w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
 6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 8. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

 

IV. Zasady płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  a)    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Kuriera,
  b)    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  c)    kartą kredytową  – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:GAZOWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  numer rachunku: 85 1940 1076 3181 4380 0000 0000

 

V. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Kuriera.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Kuriera jest realizowana do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą, albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w punkcie handlowym Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Przesyłki należy odbierać osobiście w obecności kuriera, w przeciwnym wypadku reklamacje nie będą uwzględniane!

 

 

VI. Zwrot zakupionego Towaru

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyrażone w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wydania /odbioru Towaru przez Klienta. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, którego wzór zawarty jest w Formularzu Zwrotu  zamieszczonym  na stronie internetowej sklepu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Koszty zwrotu towaru (przesyłki zwrotnej) ponosi Klient.Zwrotu Towaru należy dokonać na adres:GAZOWNIK Sp. z o. o.
  42-290 Blachownia
  ul. Księżycowa 2

 

VII.    Reklamacja Towaru

 1. Zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII ust. 2.
 2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (jego kopią) na adres:
  GAZOWNIK Sp. z o. o.
  42-290 Blachownia
  ul. Księżycowa 2
 1. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres e-mail.

 

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.